Commissies / Werkgroepen

De Centrale van Ouderenverenigingen kent drie commissies en diverse werkgroepen.
Een commissie is door de Centrale zelf ingesteld. Zij benoemt ook de hierin zittende personen.
Een werkgroep is ingesteld door de het bestuur van de Centrale (CvO) en ondersteunt een bestuurslid bij zijn of haar werk op een specifiek terrein.

Commissies

1. Politiek en Ouderen
Deze commissie onderhoudt het contact met de politiek en de gemeente en heeft verder als taken de veiligheid en leefbaarheid op straat en in openbare ruimten; ook let ze op de mobiliteit van ouderen (openbaar vervoer, ziekenvervoer).
Klik hier voor de samenstelling.
2. Public Relations
Deze ‘commissie’ als zodanig is een eenmanspost. Hieronder vallen de werkgroepen redactie de Schakel, website CvO en Dag van de Ouderen. Het doel van de PR is het bevorderen van de bekendheid van de ouderenorganisatie. De pr-functionaris adviseert desgewenst bestuur, werkgroepen en commissies.

Klik hier voor de samenstelling.
3. Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving
De commissie BVW is de opvolger van de voormalige Commissie Ouderenhuisvesting.
De nieuwe commissie richt zich niet alleen op te (ver)bouwen woningen, maar op alle bouwprojecten in de gemeente Venray, die van belang zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Het aandachtsveld van de nieuwe commissie is dus ruimer, dan van haar voorganger COH.  Want: de gemeente streeft er naar dat iedereen in Venray mee kan doen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dit vraagt om een goede toegankelijkheid van onder meer wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, winkels en gezondheidscentra. 
Ook een goede woonomgeving is van algemeen belang en zal van de commissie BVW de nodige aandacht krijgen.
De commissie BVW is samen met het GehandicaptenPlatform Venray opgezet.

Taken van de commissie BVW:
1. Het geven van informatie over eisen en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen.
2. Geven van adviezen ten aanzien van aan haar voorgelegde bouw- of verbouwingsplannen.
3. De commissie bestaat uit leden met gedegen kennis op het gebied van (ver)bouwen en uit vertegenwoordigers van de Centrale van Ouderenverenigingen en het GPV.
Klik hier voor de samenstelling. 

Werkgroepen

1. Redactie De Schakel
De redactie bestaat uit Jaques Penris (waarnemend voorzitter), Henk Classens (secretaris) en de leden Herman Jacobs, Anja Kooiker, Johan Koster, José Mulders en Theo Swinkels. De laatste twee medewerkers vormen de opmaakredactie. Voor verdere informatie zie De Schakel.
2. Creatie en onderhoud website
Deze werkgroep bestaat uit Matt Botden, Joop Simons en Theo Verhoeven, onder leiding van Jaques Penris. In 2014 is de nieuwe website gereedgekomen en wordt deze zo goed mogelijk bij de tijd gehouden. Wijzigingen doorgeven aan Jaques Penris.
3. Dag van de Ouderen
Deze werkgroep, bestaande uit voorzitter Jaques Penris en de leden Henk de Klerk, Gerrie Geene, Harrie Francken en Harrie Holtackers organiseert elk jaar op 1 oktober het programma voor de dag van de Ouderen. Zie verder onder Vaste activiteiten.
4. WMO
In deze werkgroep heeft Wim van Delft namens de ouderen zitting in de WMO-klankbordgroep van de gemeente Venray. Joop Bus is zijn plaatsvervanger.
5. Ontmoetingscentra
Joop Bus en Willy Berkers begeleiden in deze werkgroep namens de ouderen het tot stand brengen van goede, betaalbare zaalruimten voor de ouderenafdelingen.
6. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Op dit ogenblik is de werkgroep opgeheven. Jan de Bruin, lid van de CvO houdt deze tak van het ouderenwerk in de gaten. Zodra er ontwikkelingen of problemen zijn, roept hij een nieuwe werkgroep bij elkaar.